โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
153 หมู่ 5  ตำบลทาขุมเงิน  อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51170
เบอร์โทรศัพท์ 053574679
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : พี่เลี้ยง (โค้ช) ผู้หนุนเสริมเด็กและเยาวชนในการดำเนินงานโครงการเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาสุขภาวะ ภายใต้โครงการพัฒนาการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะแก่เด็กและเยาวชนพื้นที่จังหวัดลำพูนและเชียงใหม่
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรพรรณ คำกาศ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 2566,15:01  อ่าน 28 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีศรีหริภุญชัย ประจำปีการศึกษา 2565
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรพรรณ คำกาศ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 2566,10:34  อ่าน 39 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมโครงงานอาชีพ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับภาค
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรพรรณ คำกาศ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 2566,10:34  อ่าน 41 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนผู้มีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2565
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรพรรณ คำกาศ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 2566,10:31  อ่าน 37 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลคุรุชนคนคุณธรรม โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2564
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรพรรณ คำกาศ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 2566,10:28  อ่าน 35 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาเนื่องในวันรพี ปีการศึกษา 2565
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรพรรณ คำกาศ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 2566,10:24  อ่าน 33 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเพชรลำพูน สาขาการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีพุทธศักราช 2565
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรพรรณ คำกาศ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 2566,10:16  อ่าน 32 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ การจัดทำสื่อสร้างสรรค์ต่อต้านการทุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2565
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรพรรณ คำกาศ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 2566,10:14  อ่าน 35 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ วิฑีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรพรรณ คำกาศ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 2566,10:05  อ่าน 32 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการบูรณาการน้อมนำพระบรมราโชบายในหลางรัชกาลที่ 10
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรพรรณ คำกาศ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 2566,09:59  อ่าน 34 ครั้ง
รายละเอียด..