โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
153 หมู่ 5  ตำบลทาขุมเงิน  อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51170
เบอร์โทรศัพท์ 053574679
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายวรวัฒน์ ใจมั่น
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.สุพัชญา ยศกาศ
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.หฤทัย พิโลกาศ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายระเบียบวินัย
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.เกศกนก แก้วกาศ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายงานทะเบียน เหรัญญิก​
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.สุพิชญา ​ ไชย​ดีเลิศ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายกีฬาและนันทนาการ​
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นาย ธีรภัทร อินวัน
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่าย ศิลปะและวัฒนธรรม ฝ่ายเครื่องเสียง
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : น.ส ฐิติมา เงินดี
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นาย วรวัฒน์ ใจมั่น
ตำแหน่ง : หัวหน้าสิ่งเเวดล้อมและบริหารจัดการทั่วไป
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.สุพัชญา ยศกาศ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.ญาณภา กองอรินทร์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.กฤติยา อำพรรณ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5