โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
153 หมู่ 5  ตำบลทาขุมเงิน  อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51170
เบอร์โทรศัพท์ 053574679
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายดิลก ศรีแก้ว
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระครูพิสิษฏ์ ศุภการ
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : พระครูโกศล วรการ
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นายศรีวัย โยกาศ
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายสมคิด สารกาศ
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายพบ เปลี่ยววิญญา
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : กรรมการผู้แทนองค์กรส่วนปกครองท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายธีระทรัพย์ จินะกาศ
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางอำไพ ธรรมรักษ์
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายแววจักร ป๋ากาศ
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายทศ เสาวภานี
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพงษ์ ทวีโล
ตำแหน่ง : ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ผู้แทนจาก : กรรมการผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายยงยุทธ กันไชยสัก
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
ผู้แทนจาก : กรรมการและเลขานุการ