โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
153 หมู่ 5  ตำบลทาขุมเงิน  อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51170
เบอร์โทรศัพท์ 053574679
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางเพลินพิศ ชัยวงค์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาว น้องฟาง
พนักงานราชการ (อังกฤษ)

เจ
พนักงานราชการ (อังกฤษ)

นางสาวจันทิมา แสนวิโรจน์
อัตราจ้าง (ภาษาอังกฤษ)