โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
153 หมู่ 5  ตำบลทาขุมเงิน  อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51170
เบอร์โทรศัพท์ 053574679
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางเพลินพิศ ชัยวงค์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวณัฐริกา อมรรัตน์กูลกิจ
พนักงานราชการ

นายปิยะพงศ์ มั่นคงพิมาน
พนักงานราชการ

นางสาวจันทิมา แสนวิโรจน์
อัตราจ้าง (ภาษาอังกฤษ)