โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
153 หมู่ 5  ตำบลทาขุมเงิน  อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51170
เบอร์โทรศัพท์ 053574679
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

นายยงยุทธ กันไชยสัก
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายกฤษดา วงค์หล้า
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายทินกร สุตินกาศ
หัวหน้ากลุ่มงานบุคคล

นายสุทัศน์ ยาทอง
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นายภิญโญ สุวรรณ์
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

นายดนุพล วงค์พนัสสัก
หัวหน้ากลุ่มกิจการนักเรียน

นายสุทธินันท์ ญาณะตัน
หัวหน้ากลุ่มนโยบายแผนงานและงบประมาณ