โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
153 หมู่ 5  ตำบลทาขุมเงิน  อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51170
เบอร์โทรศัพท์ 053574679
นักการภารโรง/ลูกจ้างประจำ/แม่บ้าน

นายอมร ศรีสุวรรณ
พนักงานบริการ

นายบุญปั๋น ปุกปิงกาศ
ลูกจ้าง