โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
153 หมู่ 5  ตำบลทาขุมเงิน  อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51170
เบอร์โทรศัพท์ 053574679
นักการภารโรง/ลูกจ้างประจำ/แม่บ้าน

นายก้าน

นางปัญจา เต๋จะกาศ
แม่บ้าน