โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
153 หมู่ 5  ตำบลทาขุมเงิน  อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51170
เบอร์โทรศัพท์ 053574679
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายไววิทย์ พรหมเสน
ครูชำนาญการพิเศษ (บัญชี/ธุรกิจ)
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวจันทนา ชัยชนะ
ครูชำนาญการพิเศษ (คหกรรม)

นายสนิท วงค์คำมูล
ครูชำนาญการพิเศษ (เกษตรกรรม)