โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
153 หมู่ 5  ตำบลทาขุมเงิน  อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51170
เบอร์โทรศัพท์ 053574679
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายไววิทย์ พรหมเสน
ครูชำนาญการพิเศษ (บัญชี/ธุรกิจ)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวจันทนา ชัยชนะ
ครูชำนาญการพิเศษ (คหกรรม)

นายสนิท วงศ์คำมูล
ครูชำนาญการพิเศษ (เกษตรกรรม)