โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
153 หมู่ 5  ตำบลทาขุมเงิน  อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51170
เบอร์โทรศัพท์ 053574679
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสมพงษ์ ทวีโล
ครูชำนาญการพิเศษ (พลศึกษา)
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายดนุพล วงค์พนัสสัก
ครูชำนาญการ (พลศึกษา)