โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
153 หมู่ 5  ตำบลทาขุมเงิน  อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51170
เบอร์โทรศัพท์ 053574679
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวอรพรรณ คำกาศ
ครูชำนาญการ (สังคมศึกษา)
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายบุญเทือง จี้ฟู
ครูชำนาญการพิเศษ (สังคมศึกษา)

นายอุทัย คำเวียง
ครูชำนาญการพิเศษ (สังคมศึกษา)