โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
153 หมู่ 5  ตำบลทาขุมเงิน  อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51170
เบอร์โทรศัพท์ 053574679
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางณัฐกานต์ นันตากาศ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสุทัศน์ ยาทอง
ครูชำนาญการ (คอมพิวเตอร์)

นายทินกร สุตินกาศ
ครู คศ.3

นายภิญโญ สุวรรณ์
ครู คศ.2

นางแจ่มจรัส คำวงค์ษา
ครู คศ.3

นางสาวชัชฎาภรณ์ หงษ์นวล
ครู คศ.1

นางสาวพลับพลึง
ครูอัตราจ้าง

นายพงศกร ธูปหอม
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู