โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
153 หมู่ 5  ตำบลทาขุมเงิน  อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51170
เบอร์โทรศัพท์ 053574679
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางอ้อยใจ ประเสริฐสังข์
ครูชำนาญการ (คณิตศาสตร์)
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวณปภัทร ชัยวงษา
ครูชำนาญการ (คณิตศาสตร์)