โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
153 หมู่ 5  ตำบลทาขุมเงิน  อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51170
เบอร์โทรศัพท์ 053574679
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางบุหลัน วงค์คำมูล
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจันทนา ปุรณะพรรค์
ครู คศ.2