โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
153 หมู่ 5  ตำบลทาขุมเงิน  อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51170
เบอร์โทรศัพท์ 053574679
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 25) 03 พ.ค. 64
กำหนดการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 229) 07 เม.ย. 64
ผลการเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 25) 20 มี.ค. 64
นางสาวพรชิตา เส้าหน่อแก้ว คณะแพทย์ศาศาสตร์ สาขาการวิชาอนามัยชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา (อ่าน 154) 09 มี.ค. 64
นางสาวกรรณิการ์ กิติกาศ คณะวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ สาขาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร (อ่าน 143) 09 มี.ค. 64
นางสาวสุพิชชา อ่อนลมหอม คณะรัฐศาสตร์และรัฐศาสนประศาศาสตร์ สาขาการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยเช (อ่าน 140) 09 มี.ค. 64
นางสาวสุพิชญา อ่อนลมหอม คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อ่าน 129) 09 มี.ค. 64
นางสาวศศิกานต์ ทายอดฟ้า คณะสังคมศาสตร์ สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อ่าน 90) 09 มี.ค. 64
นายกิติพงษ์ โปทากาศ คณะสื่อสารมวลชน สาขาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อ่าน 78) 09 มี.ค. 64
วันพฤหัสบดี ที่ 1 และวัน ศุกร์ ที่ 2 เมษายน 2564 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 90) 05 มี.ค. 64