โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
153 หมู่ 5  ตำบลทาขุมเงิน  อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51170
เบอร์โทรศัพท์ 053574679
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายยงยุทธ กันไชยสัก
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2 พฤศจิกายน 2563-ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติ ปานมี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2561 – 30 ตุลาคม 2663
ชื่อ-นามสกุล : นายภาษิต บุษมงคล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 8 สิงหาคม 2561 – 30 กันยายน 2561
ชื่อ-นามสกุล : นายวรศักดิ์ ฤทธากันต์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 10 ตุลาคม 2557 – 30 เมษายน 2561
ชื่อ-นามสกุล : นายพิสิษฐ คำบุรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 15 มิถุนายน 2555 – 10 ตุลาคม 2557
ชื่อ-นามสกุล : นางช่อฟ้า ม่วงมณี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 13 กรกฎาคม 2552 – 14 มิถุนายน 2555
ชื่อ-นามสกุล : นายอรรณพ ปัญญาโกษา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 พฤษภาคม 2548 – 3 กรกฎาคม 2552
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมัสฤณ ธนนราพงษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 11 พฤศจิกายน 2546 – 12 พฤษภาคม 2548
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญโชติ มณีศรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 19 มกราคม 2543 – 6 พฤศจิกายน 2546
ชื่อ-นามสกุล : นายสว่าง กติกา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 14 มกราคม 2542 – 19 มกราคม 2543