โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
153 หมู่ 5  ตำบลทาขุมเงิน  อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51170
เบอร์โทรศัพท์ 053574679
ข้อมูลพื้นฐาน OBEC EMIS
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1051510298
รหัส Smis 8 หลัก :
  51012008
รหัส Obec 6 หลัก :
  510298
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ทาขุมเงินวิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  THAKHUMNGERNWITTAYAKARN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านทาขุมเงิน
ตำบล :
  ทาขุมเงิน
อำเภอ :
  แม่ทา
จังหวัด :
  ลำพูน
รหัสไปรษณีย์ :
  51170
โทรศัพท์ :
  053574679
โทรสาร :
  053574823
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2519
อีเมล์ :
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  หริภูญชัย (ลำพูน)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทาขุมเงิน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  73.1 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 พฤศจิกายน 2563 เวลา 22:12:37 น.)

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
จำนวน ชาย 15   คน หญิง 16  คน รวมทั้งหมด 31  คน
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
ระดับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
1
0
1
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
1
0
1
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
0
0
0
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
รวม
-
0
0
0
 3. ครู
-
คศ.1
0
2
2
 ชำนาญการ
คศ.2
3
5
8
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
6
4
10
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
 
0
0
0
รวม
-
9
11
20
 4. ครูผู้ช่วย
-
ครูผู้ช่วย
 
0
0
0
 5. ลูกจ้างประจำ
-
-
 
1
0
1
 6. พนักงานราชการ
-
-
 
1
1
2
 7. ลูกจ้างชั่วคราว
-
-
 
2
3
5
รวมทั้งหมด
15
15
30

ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร ปีการศึกษา 2564
 

 

 

.             ระดับชั้น

           จำนวนนักเรียน

 

 

ชาย

หญิง

รวม

ม.1/1

 

24

14

38

ม.1/2

 

26

11

37

รวม ชั้น ม.1

50

24

74

ม.2/1

 

10

13

23

ม.2/2

 

22

7

29

 

 

 

 

 

รวม ชั้น ม.2

32

20

52

ม.3/1

 

16

19

35

ม.3/2

 

24

17

41

รวม ชั้น ม.3

40

36

76

รวม ม.ต้น

 

122

81

203

ม.4/1(วิทย์)

 

7

12

19

ม.4/1 (ศิลป์ จีน)

 

2

2

4

ม.4/2

 

28

9

37

รวม ชั้น ม.4

37

23

60

ม.5/1

 

5

10

15

ม.5/2

 

21

18

39

รวม ชั้น ม.5

26

28

54

ม.6/1

 

3

14

17

ม.6/2

 

3

12

15

รวม ชั้น ม.6

6

26

32

รวม ม.ปลาย

69

77

146

รวมนักเรียนทั้งหมด

 

191

158

349

l ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน  2564


ข้อมูลคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
ข้อมูลคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
 

ข้อมูลคอมพิวเตอร์

 

 จำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
งบประมาณ สพฐ.
      42 เครื่อง
จัดหาเอง/บริจาค:
      16 เครื่อง
รวม
      58 เครื่อง
ใช้งานได้:
      6 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      52 เครื่อง
 จำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการ
งบประมาณ สพฐ.
      31 เครื่อง
จัดหาเอง/บริจาค:
      10 เครื่อง
รวม
      41 เครื่อง
ใช้งานได้:
      21 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      20 เครื่อง
 จำนวนคอมพิวเตอรทั้งหมด
คอมพิวเตอร์:
      99 เครื่อง
ใช้งานได้:
      27 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      72 เครื่อง

 

ข้อมูล ณ วันที่ 2020-11-03 21:16:43 น.

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

 ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนเช่าเอง
ผู้ให้บริการ:
       -
ประเภท:
       -
ความเร็ว:
       -
สถานะการใช้งาน:
       -
งบประมาณ/เดือน:
       -
 
 ระบบเครือข่าย
ระบบเครือข่าย (LAN):
       มีระบบเครือข่าย LAN
ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN):
       มีระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN)


ข้อมูล ณ วันที่ 2017-11-10 14:06:18 น.
 

ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
อาคารเรียน
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
ปีที่สร้าง 2521
อาคารเรียน
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
ปีที่สร้าง 2540
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารหอประชุม 100/27
ปีที่สร้าง 2535
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
002/44,002/12,002,004,มพช,00/12,อาหาร,ป.,ป+อ,
ปีที่สร้าง 2527
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
002/44,002/12,002,004,มพช,00/12,อาหาร,ป.,ป+อ,
ปีที่สร้าง 2527
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
โรงอาหาร 300 ที่นั่ง
ปีที่สร้าง 2550
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2546
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2555
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2527
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2527
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2520
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2520
บ้านพักครู
บ้านพักครู 207
ปีที่สร้าง 2562
ส้วม
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 2547
ส้วม
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 2550
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 2524
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2524
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2521
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2556