โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
153 หมู่ 5  ตำบลทาขุมเงิน  อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51170
เบอร์โทรศัพท์ 053574679
ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
ม.1 28 20 48 2
ม.2 36 35 71 3
ม.3 30 23 53 2
รวมมัธยมต้น 94 78 172 7
ม.4 18 29 47 2
ม.5 7 26 33 2
ม.6 17 30 47 2
รวมมัธยมปลาย 42 85 127 6
รวมทั้งหมด 181 153 334 13

ข้อมูล ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2564รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 127.64 KB