โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
153 หมู่ 5  ตำบลทาขุมเงิน  อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51170
เบอร์โทรศัพท์ 053574679
SAR ปีการศึกษา 2563
SAR ปีการศึกษา 2563
             โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า มาตรฐานการศึกษาโดยรวม อยู่ในระดับยอดเยี่ยม  ได้มีการบริหารจัดการโดยใช้ การดำเนินงานตามขั้นตอนการพัฒนาตามวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง (P-D-C- A)  การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Results Based Management : RBM) และการบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียน ใช้ MSPA เป็นตัวขับเคลื่อน
มาตรฐานที่  ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน คุณภาพการจัดการศึกษา อยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม  
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ คุณภาพการจัดการศึกษา อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ คุณภาพการจัดการศึกษา อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 183.45 KB