โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
153 หมู่ 5  ตำบลทาขุมเงิน  อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51170
เบอร์โทรศัพท์ 053574679
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  สายการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  จำนวน 1 ห้องเรียน
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 สายการเรียนศิลป์ - ภาษา  จำนวน 1 ห้องเรียน