โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
153 หมู่ 5  ตำบลทาขุมเงิน  อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51170
เบอร์โทรศัพท์ 053574679
พันธกิจ / เป้าประสงค์
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ  (MISION)
ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม  ก้าวทันเทคโนโลยี สืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์  (GOAL)
1. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตราฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้เรียนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาได้รับโอกาสในการศึกษาอย่างทั่วถึงตามศักยภาพ
2. ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามศักยภาพ
4. สถานศึกษาและชุมชนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาคุณภาพในการศึกษา