โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
153 หมู่ 5  ตำบลทาขุมเงิน  อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51170
เบอร์โทรศัพท์ 053574679
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์  (VISION)
ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม  ก้าวทันเทคโนโลยี สืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญา  (MISION)
ความรู้ คู่คุณธรรม  สร้างปัญญาพัฒนาสังคม

คติพจน์ (maxim)

               “นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา”   : แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีฃ
 

คำขวัญ    (slogan)
“เรียนดี มีระเบียบ เพียบพร้อมคุณธรรม”

 

สีประจำโรงเรียน  
ฟ้า - แดง

อักษรย่อ
ท.ข.

ดอกไม้ประจำโรงเรียน
ดอกเฟื่องฟ้า