เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

           บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี  สืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่มาตรฐานสากล

พันธกิจ

           ๑. จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก
           ๒. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล
           ๓. เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
           ๔. ส่งเสริมพัฒนาอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น
           ๕. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 

เป้าประสงค์
           ๑. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานสากล
           ๒. ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก
           ๓. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
           ๔. ผู้บริหารมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
 
กลยุทธ์
           กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก
          กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ
          กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
          กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น
          กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนามาตรการส่งเสริม คุณภาพสถานศึกษา
 
จุดเน้น
           ๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๕ กลุ่มสาระวิชาหลักเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๕
           ๒. นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถในการอ่านคล่อง เขียนคล่อง และใช้ทักษะในการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย
           ๓. นักเรียนทุกคนมีความสำนึกในความรักชาติไทย 
           ๔. เพิ่มศักยภาพนักเรียนด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านเทคโนโลยี 
           ๕. สร้างทางเลือกในการเรียนรู้ที่เน้นให้ประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ลดอัตราการออกกลางคัน ศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
           ๖. ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
           ๗. นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและสังคมพหุวัฒนธรรม 
           ๘. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและได้รับการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก และสู่มาตรฐานสากล
           ๙. สถานศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษา
           ๑๐. นักเรียนมีทักษะชีวิตในการรับมือกับสถานการณ์และภัยพิบัติต่างๆ 
^