เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ประวัติ

           พระครูสถิตย์วรธรรม อดีตเจ้าคณะอำเภอแม่ทาและ คุณดิลก  ศรีแก้ว อดีตสมาชิกสภาจังหวัดลำพูนในสมัยนั้น ได้พิจารณาเห็นว่าควรมีการขยายการศึกษาให้เด็กนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษา ในเขตตำบลทากาศ และทาขุมเงิน ได้ศึกษาต่อในเขตพื้นที่ของตนเอง ไม่ต้องไปศึกษาต่อในเมือง ซึ่งมีระยะทางไกล การเดินทางไม่สะดวจึงได้เชิญกำนัน ผู้ใหญ่บ้านืสมาชิกสภาตำบล   และประชาชนในเขตตำบลทาขุมเงิน และตำบลทากาศ มาประชุมปรึกษาหารือกัน ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้มีการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมขึ้น โดยเริ่มแรกให้ใช้สถานที่เรียนของโรงเรียนบ้านศรีป้านไปก่อน จากนั้นได้ขอที่ดินสาธารณประโยชน์ของตำบลทาขุมเงินและได้ขออนุมัติให้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนด้วยความร่วมมือจากข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนร่วมกันบริจาคเงิน เป็นค่าก่อสร้างอาคารชั่วคราวกรมสามัญศึกษาแบบ ๐๐๔ จำนวน ๖ ห้องเรียนและสร้างส้วมแบบชั่วคราว ๑ หลัง โดยได้ทำการก่อสร้างเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๑๙ มีนักเรียนสมัครเข้าเรียนจำนวน ๗๖ คน เปิดสอนจำนวน ๒ ห้องๆ ละ ๓๘ คน ครูจำนวน ๓ คน ผู้บริหารคนแรกคือนายบริบูรณ์  สุทธสุภา  โรงเรียนแห่งนี้ ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสายสามัญ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๑๙ มีชื่อว่า โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร มีโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ จำนวน ๔  ตำบลคือ  ตำบลทากาศ ตำบลทากาศเหนือ ตำบลทาขุมเงิน และ ตำบลทาทุ่งหลวง


          คติพจน์      “นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา”   : แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
          คำขวัญ      “เรียนดี มีระเบียบ เพียบพร้อมคุณธรรม”
        ปรัชญา      ความรู้ คู่คุณธรรม  สร้างปัญญาพัฒนาสังคม
        เอกลักษณ์   สืบสานวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
        อัตลักษณ์    ตระหนักรู้คุณค่า รักษาวัฒนธรรมชาวยอง
        สัญลักษณ์                   สุริยา ภูผา วิหค   
        สีประจำโรงเรียน           ฟ้า - แดง
        อักษรย่อ                     ท.ข.
        ดอกไม้ประจำโรงเรียน    ดอกเฟื่องฟ้า

ทำเนียบรายชื่อผู้บริหารโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
 1. นายบริบูรณ์    สุทธสุภา                  1 มิถุนายน 2519 – 23 มกราคม 2523
 2. นายสุวรรณ     ปัญญาปิง                 5 กุมภาพันธ์ 2523 – 30 มิถุนายน 2523
 3. นายอิดริส       สวัสดิพร้อม              30 มิถุนายน 2523 – 14 มีนาคม 2526
 4. นายสุวรรณ     สินธุบุญ                   14 มีนาคม 2526 – 30 กันยายน 2530
 5. นายมนสมุทร  ปานพรหม               15 ธันวาคม 2530 – 24 ตุลาคม 2533
 6. นายปรีชา       ต่อบุณย์ศุภชัย           24 ตุลาคม 2533 – 14 มกราคม 2542
 7. นายสว่าง       กติกา                      14 มกราคม 2542 – 19 มกราคม 2543
 8. นายบุญโชติ     มณีศรี                     19 มกราคม 2543 – 6 พฤศจิกายน 2546
 9. นางสาวมัสฤณ  ธนนราพงษ์     11 พฤศจิกายน 2546 – 12 พฤษภาคม 2548
 10. นายอรรณพ    ปัญญาโกษา              16 พฤษภาคม 2548 – 3 กรกฎาคม 2552
 11. นางช่อฟ้า       ม่วงมณี                             13 กรกฎาคม 2552 – 14 มิถุนายน 2555
 12. นายพิสิษฐ      คำบุรี                      15 มิถุนายน 2555 – 10 ตุลาคม 2557
 13. นายวรศักดิ์     ฤทธากันต์                10 ตุลาคม 2557 – 30 เมษายน 2561
 14. นายอุทัย        คำเวียง (รักษาราชการแทน)   1 พฤษภาคม 2562 – 7 สิงหาคม 2562
 15. นายภาษิต      บุษมงคล                  8 สิงหาคม 2561 – 30 กันยายน 2561
 16. นายกิตติ        ปานมี                     1 ตุลาคม 2561 – ปัจจุบัน

 
^