เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

Personnel

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • thumbnail

  นายดิลก ศรีแก้ว

  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

 • thumbnail

  พระครูพิสิษฎ์ศุภการ

  กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื่นที่

 • thumbnail

  พระครูโกศลวรการ

  กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื่นที่

 • thumbnail

  นายธีรทรัพย์ จินะกาศ

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 • thumbnail

  นายแววจักร ป๋ากาศ

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 • thumbnail

  นายทศ เสาวภาณี

  กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

 • thumbnail

  นายพบ เปลี่ยววิญญา

  กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 • thumbnail

  นางอำไพ ธรรมรักษ์

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 • thumbnail

  นายสมคิด สารกาศ

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 • thumbnail

  นายสมพงษ์ ทวีโล

  กรรมการผู้แทนครู

 • thumbnail

  นายศรีวัย โยกาศ

  กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

^