เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

Personnel

ฝ่ายบริหารสถานศึกษา

 • thumbnail

  นายกิตติ ปานมี

  ผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 • thumbnail

  นางอ้อยใจ ประเสริฐสังข์

  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ (ครู คศ.๒)

 • thumbnail

  นางสาวนปภัช ไชยวงค์ษา

  ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 • thumbnail

  นางณัฐกานต์ นันตากาศ

  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ (ครู คศ.๓)

 • thumbnail

  นางแจ่มจรัส คำวงษา

  ครู คศ.๓

 • thumbnail

  นายทินกร สุตินกาศ

  ครู คศ.๓

 • thumbnail

  นางเบญจวรรณ บุญสุวรรณ

  ครู คศ.๒

 • thumbnail

  นายภิญโญ สุวรรณ

  ครู คศ.๒

 • thumbnail

  นายสุทัศน์ ยาทอง

  ครู คศ.๒

 • thumbnail

  นางสาวพลับพลึง ปละอุด

  ครูอัตราจ้าง เคมี

 • thumbnail

  นางสาวสุทธิดา บุตรเขียว

  ครูอัตราจ้าง ชีววิทยา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 • thumbnail

  นางบุหลัน วงค์คำมูล

  ครู คศ.๓ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 • thumbnail

  นางจันทนา ปุรณะพรรค์

  ครู คศ.๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

 • thumbnail

  นางสาวอรพรรณ คำกาศ

  ครู คศ.๒ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 • thumbnail

  นายบุญเทือง จี้ฟู

  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ (ครู คศ.๓)

 • thumbnail

  นายอุทัย คำเวียง

  ครู คศ.๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 • thumbnail

  นางกันต์กมล ธรรมตา

  ครู คศ.๓

 • thumbnail

  นางเพลินพิศ ชัยวงค์

  ครู คศ.๑

 • thumbnail

  นางสาวพัชรนันท์ รักสถาน

  ครูจีน พนักงานราชการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ

 • thumbnail

  นายไววิทย์ พรหมเสน

  ครู คศ.๓ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 • thumbnail

  นายสนิท วงค์คำมูล

  ครู คศ.๓

 • thumbnail

  นางสาวจันทนา ชับชนะ

  ครู คศ.๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 • thumbnail

  นายสุทธินันท์ ญาณะตัน

  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ (ครู คศ.๒)

 • thumbnail

  นายชรินทร์ จีนดร

  พนักงานราชการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

 • thumbnail

  นายสมพงษ์ ทวีโล

  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ (ครู คศ.๓)

 • thumbnail

  นายดนุพล วงศ์พนัสสัก

  ครู คศ.2

ฝ่ายสนับสนุนการสอน

 • thumbnail

  นายอมร ศรีสุวรรณ

  พนักงานขับรถ

 • thumbnail

  นางสาวบุษบา ตาทิตย์

  เจ้าหน้าที่ธุรการ

 • thumbnail

  นางสาวรังสิวรรณ สุวรรณหล้า

  เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน

 • thumbnail

  นางสาวจีรนันท์ ใจกาศ

  แม่บ้าน

 • thumbnail

  นายคงเดช ขัดผาบ

  ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

 • thumbnail

  นายบุญปั๋น ปุกปิงกาศ

  นักการภารโรง

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • thumbnail

  นายดิลก ศรีแก้ว

  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

 • thumbnail

  พระครูพิสิษฎ์ศุภการ

  กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื่นที่

 • thumbnail

  พระครูโกศลวรการ

  กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื่นที่

 • thumbnail

  นายธีรทรัพย์ จินะกาศ

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 • thumbnail

  นายแววจักร ป๋ากาศ

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 • thumbnail

  นายทศ เสาวภาณี

  กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

 • thumbnail

  นายพบ เปลี่ยววิญญา

  กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 • thumbnail

  นางอำไพ ธรรมรักษ์

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 • thumbnail

  นายสมคิด สารกาศ

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 • thumbnail

  นายสมพงษ์ ทวีโล

  กรรมการผู้แทนครู

 • thumbnail

  นายศรีวัย โยกาศ

  กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

ครูนักศึกษาฝึกประสบการณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

 • thumbnail

  นายยุทธพงษ์ สมสัก

  ครูนักศึกษาฝึกประสบการณ์ สังคมศึกษา

ครูนักศึกษาฝึกประสบการณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

 • thumbnail

  นางสาวทิพวรรณ ปัญญากาศ

  ครูนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ภาษาไทย

ครูนักศึกษาฝึกประสบการณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

 • thumbnail

  นางสาวจันทร์สว่าง พนมไพร

  ครูนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ฟิสิกส์

 • thumbnail

  นางสาวเสาวพร พงศ์ไพรศิริกุล

  ครูนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ฟิสิกส์

ครูจีน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ Sichuan University of Arts and Science มณฑลเฉสวน

 • thumbnail

  Miss Cheng Qiao Ran (ครูแตงโม)

  ครูจีน นศ.แลกเปลี่ยน อบจ.ลำพูน

คณะกรรมการสภานักเรียน ปี 62

 • thumbnail

  นางสาวศศิกานต์ ทายอดฟ้า

  ประธานคณะกรรมการนักเรียนปี 62

 • thumbnail

  นางสาวกัญญารัตน์ อ้นน้อย

  รองประธานสภานักเรียนคนที่ 2

 • thumbnail

  นางสาวสุพิชชา อ่อนลมหอม

  เลขานุการสภานักเรียน

 • thumbnail

  นางสาวสุพิชญา อ่อนลมหอม

  ฝ่ายวิชาการสภานักเรียน

 • thumbnail

  นางสาวกรรณิการ์ กิติกาศ

  ประชาสัมพันธ์สภานักเรียน

 • thumbnail

  นางสาวอรชร ปันคำ

  ฝ่ายระเบียบวินัยสภานักเรียน

 • thumbnail

  นางสาวแอน แสงสมบุญ

  ฝ่ายสวัสดิการสภานักเรียน

 • thumbnail

  นายรพีภัทร์ วงศ์ขัติย์

  ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมสภานักเรียน

 • thumbnail

  นางสาวสุภมาศ อ่อนลมหอม

  ฝ่ายนันทนาการสภานักเรียน

ครูนักศึกษาฝึกประสบการณ์ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ ภาคเหนือ

 • thumbnail

  นายภานุมาศ ตุ้ยกาศ

  ครูนักศึกษาฝึกประสบการณ์ พละศึกษา

^