เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

Personnel

ฝ่ายบริหารสถานศึกษา

 • thumbnail

  นายกิตติ ปานมี

  ผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 • thumbnail

  นางอ้อยใจ ประเสริฐสังข์

  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ (ครู คศ.๒)

 • thumbnail

  นางสาวนปภัช ไชยวงษา

  ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 • thumbnail

  นางณัฐกานต์ นันตากาศ

  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ (ครู คศ.๓)

 • thumbnail

  นางแจ่มจรัส คำวงษา

  ครู คศ.๓

 • thumbnail

  นายทินกร สุตินกาศ

  ครู คศ.๓

 • thumbnail

  นางเบญจวรรณ บุญสุวรรณ

  ครู คศ.๒

 • thumbnail

  นายภิญโญ สุวรรณ

  ครู คศ.๒

 • thumbnail

  นายสุทัศน์ ยาทอง

  ครู คศ.๒

 • thumbnail

  นางสาวพลับพลึง ปละอุด

  ครูอัตราจ้าง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 • thumbnail

  นางบุหลัน วงค์คำมูล

  ครู คศ.๓

 • thumbnail

  นางจันทนา ปุรณะพรรค์

  ครู คศ.๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

 • thumbnail

  นายอุทัย คำเวียง

  ครู คศ.๓

 • thumbnail

  นายบุญเทือง จี้ฟู

  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ (ครู คศ.๓)

 • thumbnail

  นางสาวอรพรรณ คำกาศ

  ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 • thumbnail

  นายสุนทร สุภา

  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ (ครู คศ.๓)

 • thumbnail

  นางกันต์กมล ธรรมตา

  ครู คศ.๓

 • thumbnail

  นางเพลินพิศ ชัยวงค์

  ครู คศ.๑

 • thumbnail

  นางสาวพัชรนันท์ รักสถาน

  พนักงานราชการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ

 • thumbnail

  นายสนิท วงค์คำมูล

  ครู คศ.๓

 • thumbnail

  นายไววิทย์ พรหมเสน

  ครู คศ.๓

 • thumbnail

  นางสาวจันทนา ชับชนะ

  ครู คศ.๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 • thumbnail

  นายสุทธินันท์ ญาณะตัน

  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ (ครู คศ.๒)

 • thumbnail

  นายชรินทร์ จีนดร

  พนักงานราชการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

 • thumbnail

  นายสมพงษ์ ทวีโล

  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ (ครู คศ.๓)

 • thumbnail

  นายดนุพล วงศ์พนัสสัก

  ครู คศ.2

ฝ่ายสนับสนุนการสอน

 • thumbnail

  นายอมร ศรีสุวรรณ

 • thumbnail

  นางทัศนีย์วรรณ จักรกาศ

  เจ้าหน้าที่สารบรรณ

 • thumbnail

  นางยลดา กาปัญญา

  เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน

 • thumbnail

  นายบุญปั๋น ปุกปิงกาศ

 • thumbnail

  นางสาวจีรนันท์ ใจกาศ

  แม่บ้าน

 • thumbnail

  นายคงเดช ขัดผาบ

  ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • thumbnail

  นายดิลก ศรีแก้ว

  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

 • thumbnail

  นายธีรทรัพย์ จินะกาศ

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 • thumbnail

  นายแววจักร ป๋ากาศ

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 • thumbnail

  นางอำไพ ธรรมรักษ์

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 • thumbnail

  นายสมคิด สารกาศ

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 • thumbnail

  นายสมพงษ์ ทวีโล

  กรรมการผู้แทนครู

 • thumbnail

  นายพบ เปลี่ยววิญญา

  กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 • thumbnail

  พระครูพิสิษฎ์ศุภการ

  กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื่นที่

 • thumbnail

  พระครูโกศลวรการ

  กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื่นที่

 • thumbnail

  นายทศ เสาวภาณี

  กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

 • thumbnail

  นายศรีวัย โยกาศ

  กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

ครูนักศึกษาฝึกประสบการณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

 • thumbnail

  นางสาวเสาวพร พงศ์ไพรศิริกุล

ครูนักศึกษาฝึกประสบการณ์ มหาวิทยาลัยพะเยา

 • thumbnail

  นายขวัญชัย ใจกาศ

  ครูนักศึกษาฝึกประสบการณ์

ครูนักศึกษาฝึกประสบการณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

 • thumbnail

  นางสาวทิพวรรณ ปัญญากาศ

  ครูนักศึกษาฝึกประสบการณ์

ครูนักศึกษาฝึกประสบการณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

 • thumbnail

  นางสาวจันทร์สว่าง พนมไพร

  ครูนักศึกษาฝึกประสบการณ์

ครูจีน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ มหาวิทยาลัยเน่ยเจียง มณฑลเฉสวน

 • thumbnail

  Miss Jia Yan (ครูฟ้าลดา)

  ครูจีน นศ.แลกเปลี่ยน อบจ.ลำพูน

^