เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+
ทุนการศึกษาจากพระเทพรัตนนายก
เจ้าคณะจังหวัดลำพูน
 


    ในวันพุธ ที่  3 มิถุนายน พ.ศ.2562 นักเรียนโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร ได้รับทุนการศึกษาจากพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาส วัดพระธาตุหริภุญชัย ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 3 ทุน ทุนละ 5,000 บาท ได้แก่ 
        
1.นางสาวสุภมาศ อ่อนลมหอม
        2.นางสาวสุพิชญา อ่อนลมหอม
        3.นางสาวสุพิชชา อ่อนลมหอม   
    
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ณ สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดลำพูน คณะสะดือเมือง วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
รอบรั้ว ฟ้าแดง
^