โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ตั้งแต่วันที่ ๒๐-๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. กำหนดสอบวัดความรู้ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๓๐ น. มอบตัววันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗