ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดต้องกองทุน“เด็กดีศรีฟ้าแดง”ให้แก่นักเรียนละจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัน พุธ ที่ ๘ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘